top of page

Home  >  Family  >  Spouses or Common Law  >  Inland Spousal Sponsorship

חסות של בני זוג מתוך קנדה - INLAND SPONSORSHIP

 

חסות בין בני הזוג בתוך קנדה מקנה למועמדים את היכולת להמשיך ולהתגורר בקנדה בזמן שבקשתם לקבלת תושבות קבע נשקלת. אם פג תוקפו של מסמך הסטטוס הזמני של המועמד במשך תקופת עיבוד החסות, הוא יצטרך להגיש בקשה להארכה ולשמירה על מעמד החוקי בקנדה בזמן שבקשת החסות שלהם עוברת טיפול.

 

בקשות חסות של בני זוג מטופלות בתוך 12 חודשים ברוב המקרים. מותר לנסוע לחו"ל תוך כדי טיפול בבקשת , אך זה לא מומלץ.

 

בנוסף, רשאי המבקש לחסות פנימית להגיש בקשה להיתר עבודה פתוח, אשר יאפשר לו לעבוד אצל כל מעסיק בקנדה. יש להגיש את שתי הבקשות יחד.

 

למידע:

 https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1163&top=17

 

היחסים בין נותן החסות לאדם הממומן חייבים להיות נישואין חוקיים או ידועים בציבור או בשותפות.

 

כדי להיות תקפים כחוק, חייבים הנישואין להתבצע כחוק בקנדה, או אם הם בוצעו מחוץ לקנדה, הוכר כחוק גם במדינה בה הם התרחשו וגם בקנדה.

 

למידע:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5289-sponsor-your-spouse-common-law-partner-conjugal-partner-dependent-child-complete-guide.html#incanada

bottom of page