top of page

Home  >  Family  >  Spouses or Common Law

חסות בני זוג- SPOUSAL SPONSORSHIP

 

אזרחים קנדים ותושבי קבע יכולים לתת חסות לבני זוגם, ידועים בציבור וילדיהם התלויים בכדי להיות תושבי קבע בקנדה.

על מנת להיות זכאי לתת חסות לבן / בת זוג / ידועים בציבור, על נותן החסות לעמוד בדרישות הבאות:

1. לפחות בן 18

2. גר או מתכנן לגור בקנדה (תלוי בסיטואציה)

3. לא מקבל עזרה סוציאלית מסיבות שאינן נכות

4. מסוגל לספק צרכים בסיסיים לעצמו ולמקבלי חסות

 

עובדה מעניינת (!) בדרך כלל אין דרישות הכנסה.

התהליך למתן חסות לבני זוג ולידועים בציבור שונה במקצת. ההבדל העיקרי הוא בהוכחת הקשר.

 

למידע:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5289-sponsor-your-spouse-common-law-partner-conjugal-partner-dependent-child-complete-guide.html#before

 

ישנן שלוש קטגוריות עיקריות לחסויות של בני זוג:

 

נשוי - אתה יכול לתת חסות לאדם כבן זוגך אם הנישואין שלך הם נישואים אזרחיים תקפים כחוק.

נישואים דו-מיניים ואותם חד-מיניים, יוכרו לצרכי הגירה, כאשר הנישואין:

 

1. בוצע כחוק בקנדה, או

2. אם הם מבוצעים מחוץ לקנדה, חייבים להכיר את הנישואין כחוק במדינה בה התרחשו ובקנדה.

 

יחסי ידועים בציבור - אתה יכול לתת חסות לאדם כבן/בת זוגך הידוע בציבור (אותו מין או מנגד) כל עוד אתה חי עם בן/ בת הזוג שלך לפחות 12 חודשים ברציפות במערכת יחסים הדומה לנישואין.

 

מערכת יחסים זוגית

בן זוג במערכת יחסים הוא:

• אדם שחי מחוץ לקנדה,

• במערכת יחסים זוגית עם נותן החסות למשך שנה לפחות

• לא יכלו לחיות עם הספונסר כזוג בגלל סיבות שאינן בשליטתם (למשל חסם הגירה, סיבות דתיות או נטייה מינית).

 

מונח זה חל על זוגות מנוגדים וגם מאותו מין.

פרטים נוספים על חסות של בני זוג בעמודים הבאים:

bottom of page