top of page

Home  >  Family  >  Spouses or Common Law  >  OutlandSpousal Sponsorship

חסות בן זוג מחוץ לקנדה- OUTLAND SPONSORSHIP


 

חסות של בני זוג שלא נמצאים בקנדה מעניקה למבקשים את היכולת לתת חסות לבן / בת הזוג או ידועים בציבור למען קבלת סטטוס תושב קבע, ללא קשר למקום מגוריהם.

 

עובדה מעניינת (!):  מועמדים המתגוררים בקנדה עשויים לבחור להגיש בקשה למסלול זה, מכיוון שהוא עשוי לאפשר להם לנסוע בקלות רבה יותר לקנדה ומחוצה לה.

 

חסויות של בני זוג מחוץ לקנדה אינן דורשות מהספונסר להוכיח את ההכנסה על מנת להיות זכאים לתכנית אם הם נותנים חסות לבני זוגם או לילדיהם התלויים.

 

בקשות חסות של בני זוג מטופלות בתוך 12 חודשים ברוב המקרים.

 

היחסים בין נותן החסות לאדם הממומן חייבים להיות נישואין חוקיים או ידועים בציבור או בשותפות.

 

כדי להיות תקפים כחוק, חייבים הנישואין להתבצע כחוק בקנדה, או אם הם בוצעו מחוץ לקנדה, הוכר כחוק גם במדינה בה הם התרחשו וגם בקנדה.

 

למידע: 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5289-sponsor-your-spouse-common-law-partner-conjugal-partner - dependent-child - complete -guide.html # incanada

bottom of page